ĐIỀU CHỈNH SỨC MẠNH CÁC ĐỆ TỬ GIÁP TRONG PHIÊN BẢN: NGHỊCH CHUYỂN CÀN KHÔN

12-04-2017

Chư vị bằng hữu thân mến,

Dưới đây, BQT xin thông báo danh sách các đệ tử giáp sẽ được dự kiến điều chỉnh trong phiên bản mới này: 

★ Đệ tử: Hùng Bá 

Duyên 1: 22% Thân -> 28% Thân
Duyên 4: 24% Thân -> 30% Thân 
Duyên 5: 24% Thân -> 30% Thân 
Duyên 6: 30% Thân -> 20% Né
Hoàng Kim: Giảm Công 20% -> Tỉ lệ 50% đỡ 45% sát thương đánh thường

-----------------
★ Đệ tử: Nhiếp Phong 

Duyên 1: 28% Thân -> 32% Thân 
Duyên 2: 24% Thân -> 28% Thân 
Duyên 3: 26% Thân -> 30% Thân 
Duyên 4: 27% Ngoại -> 30% Ngoại
Duyên 5: 27% Ngoại -> 30% Ngoại 
Duyên 6: 17% Bạo -> Tỉ lệ 50% đỡ 50% sát thương đánh thường
Hoàng Kim: 10% Bạo -> Tỉ lệ 50% Kháng 30% sát thương võ công 

-----------------
★ Đệ tử: Độc Cô Cầu Bại 

Duyên 6: 23% Né -> 35% Né
Hoàng Kim: 15% Định Thân -> Tỉ lệ 50% đỡ 45% sát thương đánh thường
Hoàng Kim: 8/10/12/14% Bạo => 10/15/20/25% Né
Cửu kiếm Quy Nhất: Giảm thức đánh (dự kiến)

-----------------
★ Đệ tử: Trương Tam Phong 

Duyên 1: 20% Thân -> 35% Khí
Duyên 2: 22% Thân -> 28% Mệnh
Duyên 4: 27% Thân -> 33% Mệnh 
Hoàng Kim: 30% Giảm Công -> Tỉ lệ 55% Kháng 30% sát thương võ công 

-----------------
★ Đệ tử: Vương Trùng Dương 

Duyên 5: 27% Thân -> 30% Khí 
Hoàng Kim: Phong Chiêu -> Triệt Phòng (Tỉ lệ 25% giảm 30% thủ địch trong 3s)

-----------------
★ Đệ tử: Tây Môn Xuy Tuyết 

Duyên 1: 22% Ngoại -> 25% Ngoại
Duyên 4: 22% Ngoại -> 25% Ngoại 
Duyên 5: 24% Ngoại -> 27% Ngoại 
Duyên 6: 19% Né -> 25% Né 

-----------------
★ Đệ tử: Lý Tầm Hoan 

Duyên 1: 26% Mệnh -> 30% Mệnh 
Duyên 3: 29% Mệnh -> 33% Mệnh
Duyên 6: 12% Bạo -> 15% Bạo 

-----------------
★ Đệ tử: Đệ Nhị Mộng 

Duyên 1: 25% Ngoại -> 30% Ngoại 
Duyên 2: 27% Mệnh -> 30 Mệnh
Duyên 3: 27% Mệnh -> 30% Mệnh 
Hoàng Kim: 15% Né -> Tỉ lệ 50% đỡ 40% sát thương đánh thường

-----------------
★ Đệ tử: Tuyệt Vô Thần 

Hoàng Kim: 25% Phong Chiêu 2s -> Tỉ lệ 50% đỡ 50% sát thương đánh thường

-----------------
★ Đệ tử: Vô Nhai Tử 

Duyên 3: 35 % Thân -> 35% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Quách Tĩnh 

Duyên 3: 23% Thân -> 37% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Hư Trúc 

Duyên 5: 24% Ngoại -> 24% Khí
Duyên 6: 24% Ngoại -> 24% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Tiêu Phong 

Duyên 5: 24% Mệnh -> 24% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Đoàn Dự

Duyên 2: 30% Mệnh -> 30% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Phương Chấn

Duyên 5: 20% Thân -> 20% Mệnh
Duyên 6: 23% Thân -> 23% Khí

-----------------
★ Đệ tử: Lâm Triều Anh 

Duyên 3: 25% Ngoại -> 25% Thân 
Duyên 6: 24% Ngoại -> 24% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Trương Vô Kỵ 

Duyên 3: 30% Mệnh -> 30% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Chu Bá Thông 

Duyên 2: 26% Mệnh -> 26% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Kim Luân Pháp Vương 

Duyên 4: 22% Khí -> 22% Ngoại
Duyên 6: 20% Khí -> 20% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Cưu Ma Trí 

Duyên 1: 25% khí -> 25% Thân 
Duyên 6: 22% Khí -> 22% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Lục Tiểu Phụng 

Duyên 1: 30% Thân -> 30% Mệnh 
Duyên 6: 23% Thân -> 23% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Yêu Nguyệt 

Duyên 1: 22% Khí -> 22% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Lý Thu Thủy 

Duyên 3: 21% Thân -> 21% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Sở Lưu Hương 

Duyên 4: 25% Mệnh -> 25% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Thạch Phá Thiên 

Duyên 6: 19% Khí -> 24% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Âu Dương Phong 

Duyên 3: 25% Mệnh -> 25% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Tiểu Long Nữ

Duyên 1: 29% Mệnh -> 29% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Hoàng Dược Sư 

Duyên 3: 21% Ngoại -> 21% Thân 
Duyên 6: 30% Ngoại -> 30% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Hồng Thất Công 

Duyên 1: 27% Mệnh -> 27% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Nhất Đăng 

Duyên 4: 25% Mệnh -> 25% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Diệt Tuyệt Sư Thái 

Duyên 1: 32% Thân -> 35% Thân
Duyên 5: 26% Thân -> 30% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Nhậm Ngã Hành 

Duyên 1: 24% Thân -> 24% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Nhạc Bất Quần 

Duyên 3: 18% Ngoại -> 22% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Thiên Sơn Đồng Lão

Duyên 1: 36% Mệnh -> 36% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Hoàng Dung 

Duyên 2: 24% Mệnh -> 24% Ngoại

-----------------
★ Đệ tử: Vương Ngữ Yên 

Duyên 5: 28% Ngoại -> 28% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Tử Sam Long Vương 

Duyên 4: 22% Thân -> 22% Ngoại

-----------------
★ Đệ tử: Yến Nam Thiên 

Duyên 3: 22% Mệnh -> 22% Khí
Duyên 4: 22% Thân -> 22% Ngoại

-----------------
★ Đệ tử: Thượng Quan Kim Hồng 

Duyên 1: 26% Mệnh -> 26% Ngoại
Duyên 3: 22% Khí -> 22% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Hồ Nhất Đao 

Duyên 4: 19% Khí -> 19% Thân 
Duyên 5: 24% Mệnh -> 24% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Miêu Nhân Phụng 

Duyên 1: 22% Mệnh -> 22% Thân 
Duyên 4: 20% Khí -> 20% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Viên Thừa Chí 

Duyên 4: 21% Thân -> 21% Ngoại
Duyên 5: 26% Mệnh -> 26% Khí

-----------------
★ Đệ tử: Hồ Phỉ 

Duyên 2: 22% Thân -> 22% Mệnh 
Duyên 5: 22% Khí -> 22% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: Kim Xà Lang Quân 

Duyên 2: 23% Khí -> 23% Mệnh 
Duyên 5: 21% Thân -> 21% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Thành Côn 

Duyên 2: 25% Mệnh -> 25% Thân
Duyên 5: 17% Ngoại -> 17% Khí

-----------------
★ Đệ tử: Chu Chỉ Nhược 

Duyên 1: 19% Thân -> 19% Mệnh

-----------------
★ Đệ tử: Vi Tiểu Bảo 

Duyên 3: 23% Ngoại -> 23% Mệnh
Duyên 6: 20% Ngoại -> 20% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Hoa Mãn Lâu 

Duyên 2: 18% Thân -> 18% Mệnh 
Duyên 3: 22% Ngoại -> 22% Mệnh 

-----------------
★ Đệ tử: Nhậm Doanh Doanh 

Duyên 1: 27% Mệnh -> 27% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Tiểu Chiêu 

Duyên 3: 20% Ngoại -> 20% Mệnh 
Duyên 4: 22% Thân -> 22% Khí 

-----------------
★ Đệ tử: Hoàng Sam Nữ Tử 

Duyên 2: 41% Mệnh -> 35% Ngoại 

-----------------
★ Đệ tử: A Phi 

Duyên 3: 26% Mệnh -> 26% Thân 

-----------------
★ Đệ tử: Lam Phượng Hoàng 

Duyên 2: 24% Ngoại -> 24% Mệnh 
Duyên 6: 19% Ngoại -> 19% Khí

-----------------
★ Đệ tử: Dương Quá

Duyên 3: 24% Khí -> 24% Ngoại 
Duyên 6: 15% Thân -> 25% Thân 
Hoàng Kim: 8/10/12/14% Bạo Kích -> 10/15/20/25% Né 

-----------------
★ Đệ tử: Phong Thanh Dương 

Hoàng Kim: 20/25/30/35% Phong chiêu 3s -> Tỉ lệ 40/45/50/55% Kháng 30% sát thương võ công

-----------------
★ Đệ tử: Diệp Cô Thành 

Hoàng Kim: 8/10/12/14% Bạo kích x2 -> 15/20/25/35% bạo kích x2

Võ Lâm Sơn Trang kính bút,
-----------------------------------------------------------------------------
Mộng Võ Lâm - Game Kiếm Hiệp 3D đầu tiên của người Việt
★ Bản quyền thuộc về Hiker game - SohaGame độc quyền phát hành tại Việt Nam
★iOS: https://goo.gl/xtWKpU
★Android: https://goo.gl/81Qx9E
★WindowsPhone: https://goo.gl/UxB1i4
★PC: http://mongvolam.sohagame.vn/landing-pc-mvl2
★Hội những người cùngh chơi MVL:https://goo.gl/1PZoFN
★Hotline: 19006639_Nhánh 2
★Hỗ trợ quốc tế 84-4-73 09 5555 (Ext:950)
★Địa chỉ: Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội

x
giftcode
Game SG140